Aktualności

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy dot. fakturowania

Od 1 stycznia 2014 r. zlikwidowany został obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż zwolnioną z VAT. Faktury muszą jednak wystawiać wszyscy podatnicy, również ci, dotychczas wystawiający rachunki. W przypadku, gdy kwota transakcji nie przekracza 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych.

Termin wystawienia tego dokumentu wydłużony został do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji. Nowością będzie też możliwość wystawiania faktur zbiorczych (obejmujących transakcje z całego miesiąca). Kwoty na fakturach można przeliczać według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.

Nowelizacja ustawy o VAT
Regulacje te przewiduje ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 35), która obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r. Znaczna część przepisów tego aktu wchodzi w życie z początkiem 2014 roku - dotyczy to przede wszystkim przepisów regulujących moment powstania obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania oraz zmian w zakresie zasad odliczania podatku naliczonego.
Podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie ustawy o VAT do przepisów prawa wspólnotowego. Służy ona implementacji dyrektywy Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania oraz dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług.
Zmiany związane są także z potrzebą uwzględnienia w treści przepisów prawa krajowego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz bardziej ścisłego odwzorowania unormowań dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
W ustawie doprecyzowano pojęcia i definicje legalne: instytucji przedstawiciela podatkowego, obowiązku podatkowego, zasady ustalania podstawy opodatkowania, warunków stosowania stawki 0%, stawek obniżonych, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, odliczania podatku naliczonego, obowiązków w zakresie rejestracji podatników, a także zasady wystawiania faktur.

Przepisy wykonawcze
Obowiązujące także od 1 stycznia br. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 poz. 1485) jest aktem wykonawczym właśnie do przepisów nowelizacji dot. fakturowania (nowe ar. 106o - 106q ustawy o VAT). Określa ono:

  • przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w nowym art. 106e - dotyczy to faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku, a także dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami oraz świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%;
  • iinny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, a także
  • późniejsze niż określone w nowym art. 106i terminy wystawiania faktur - dotyczy to usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.

wstecz